سطل زباله

سطل زباله آقای حیدرپور با اشاره به اینکه از وظایف ذاتی دفتر شهرک جمع آوری زباله از معابر سطح شهرک ... ادامه مطلب