ساختار مؤسسه

ساختار مؤسسه

هیأت مدیره

محمد گروسی (رئیس هیأت مدیره)

علیرضا محمدخانلو (نائب رئیس هیأت مدیره)

علی زمانی (عضو هیأت مدیره)

علی اصغر سروی زاده(عضو هیأت مدیره)

هاشم شهسواری(عضو هیأت مدیره)

سید ابراهیم رشیدی(عضو هیأت مدیره)

وحید رضا حلاج(عضو هیأت مدیره)

مدیریت

مصطفی سوداگری

امورمالی اداری
امور حقوقی

احمد صادق زاده

فنی عمران شهرسازی

سیروس نوروزی

روابط عمومی

آرمان زاهدی

پشتیبان سایت

بهاره ایلیات

ایمنی و بهداشت محیط

پگاه ماهیدشتی