ساختار مؤسسه

هیأت مدیره

علیرضا محمد خانلو (رئیس هیأت مدیره)

هاشم شهسواری (نائب رئیس هیأت مدیره)

علی زمانی (عضو هیأت مدیره)

علی اصغر سروی زاده(عضو هیأت مدیره)

محمد گروسی (عضو هیأت مدیره)

سید ابراهیم رشیدی(عضو هیأت مدیره)

وحید رضا حلاج(عضو هیأت مدیره)

مدیریت

مصطفی سوداگری

امورمالی

حبیب اله حقانی

امور حقوقی

احمد صادق زاده

اموراداری _ روابط عمومی

بهاره ایلیات

فنی عمران شهرسازی

سیروس نوروزی

بهداشت و محیط زیست